lenny-kravitz-grammy

Oh hell yeah. Lenny Kravitz looks like the Black/Jewish Tyler Durden